بروش توت عنخ آمون “هيباتيا” يكشف عن مذنّب حوّل رمال الصحراء إلى زجاج منذ 28 مليون سنة

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Festidamh.com%2F%25e2%2580%25ab%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25aa-%25d8%25b9%25d9%2586%25d8%25ae-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%258a%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%258a%25d8%25a7-%25d9%258a%25d9%2583%25d8%25b4%25d9%2581-%25d8%25b9%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b0%25d9%2586%2F&h=gAQHZNe93

https://www.linkedin.com/shareArticle?title=%E2%80%AB%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D9%88%D8%AA+%D8%B9%D9%86%D8%AE+%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86+%22%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%22+%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81+%D8%B9%D9%86+%D9%85%D8%B0%D9%86%D9%91%D8%A8+%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84+%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC+%D9%85%D9%86%D8%B0+28+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%B3%D9%86%D8%A9+&mini=true&url=http%3A%2F%2Festidamh%2Ecom%2F%25e2%2580%25ab%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25aa-%25d8%25b9%25d9%2586%25d8%25ae-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%258a%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%258a%25d8%25a7-%25d9%258a%25d9%2583%25d8%25b4%25d9%2581-%25d8%25b9%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b0%25d9%2586%2F
Post a Comment

Popular posts from this blog

Jack Fruit Trees

Introduction to Epigeneitcs Science

نباتات مهددة بالانقراض - ابريق اتنبرة